Общи условия на Кредит Инс АД

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „КРЕДИТ ИНС” АД ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

 Раздел I. Общи положения

1.1. Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между клиентите и „КРЕДИТ ИНС” АД ЕИК 205997727, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, бул. Цар Борис III, No 19, вх. В, ет.1, ап. 6 - представлявано от Марио Георгиев Алексиев - наричано по- долу КРЕДИТОДАТЕЛ във връзка с предлагането на услуги и дейности, предмет на Закона за кредитните институции (ЗКИ).

1.2. КРЕДИТОДАТЕЛЯТ е финансова институция по смисъла на ЗКИ, вписана в регистъра на финансовите институции, воден от Българска народна банка (БНБ), под номер BGR00288. Дейността по предоставяне на финансовите услуги е обект на особен надзор от БНБ, чийто адрес е: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1.

1.3. КРЕДИТОДАТЕЛЯТ осъществява, като основна дейност предоставяне на кредити със средства, които не са набирани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, на клиенти физически лица наричани по-долу КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ.

1.4. Настоящите общи условия съдържат информацията, която КРЕДИТОДАТЕЛЯТ следва да предостави на своите клиенти, съгласно действащите в РБ нормативни актове, които регулират дейността му, включително информация за начините за доброволно и справедливо уреждане на споровете възникнали между „КРЕДИТ ИНС” АД и неговите клиенти.

1.5. Общите условия представляват неразделна част от договорите за предоставяне на кредит, сключвани между КРЕДИТОДАТЕЛЯТ и неговите клиенти физически лица. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията, заложени в конкретните договори, се прилагат разпоредбите на сключените договори.

Раздел ІІ. Преддоговорна информация


2.1. Преди КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ да е обвързан от предложение или от договор за потребителски кредит, КРЕДИТОДАТЕЛЯТ, съобразно изразените от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ предпочитания и въз основа на предлаганите от КРЕДИТОДАТЕЛЯ условия на договора, своевременно му предоставя необходимата информация за сравняване на различни предложения и за взeмане на информирано решение за сключване на договор за потребителски кредит. Информацията следва да е със съдържание съгласно Закона за потребителския кредит („Преддоговорна информация”). Кредиторът предоставя Преддоговорната информация безвъзмездно, на хартиен или друг траен носител, написана по ясен начин и на разбираем български език.
2.2. Преддоговорната информация се предоставя във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити.
2.3. Преддоговорната информация няма силата на предложение за сключване на договор за кредит и не задължава КРЕДИТОДАТЕЛЯТ да предостави на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ съответния Кредит.


2.4. КРЕДИТОДАТЕЛЯТ предоставя подходящи разяснения на потребителите, позволяващи им да преценят доколко предлагания договор за кредит съответства на техните потребности и финансово състояние, разяснява преддоговорната информация по предходната точка, основните характеристики на предлаганите продукти и въздействието, което могат да окажат върху потребителите, в т.ч. последиците в случай на просрочени плащания от страна на потребителя.

Раздел ІІІ. Условия за предоставяне на потребителски кредит

3.1. Предлаганата от „КРЕДИТ ИНС” АД финансова услуга, представлява предоставяне на паричен кредит на физически лица (КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ) в определени размер и срок, срещу заплащане на уговорени между страните лихви, като сумата на кредита се отпуска по посочен от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ начин, а именно в брой в офис на „КРЕДИТ ИНС” АД или чрез негов партньор, по лична банкова сметка или в брой чрез клоновата мрежа на Изипей АД.

3.2.Финансовата институция отпуска потребителски кредити на клиенти отговарящи на следните условия: пълнолетни дееспособни физически лица, български граждани с постоянно местоживеене в Република България, с непрекъснати осигурителни права /социално и здравно осигуряване/, през последните 12 месеца, които при сключването на договор за потребителски кредит действат извън рамките на своята професионална или търговска дейност. Кредит се отпуска само и единствено по преценка на „КРЕДИТ ИНС” АД.

3.3. С оглед целите на предоставяне на кредит, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ декларира, че:

3.4.1. няма задължения като поръчител, нито неизпълнени задължения към държавата, финансовите институции, към настоящия и предишния работодател, към физическо или юридическо лице, или задължения, които предстои да бъдат изплатени в най — близко бъдеще, считано към деня на сключване на Договора за потребителски кредит, освен тези, за които при сключване на Договора е уведомил КРЕДИТОДАТЕЛЯ;

3.4.2. не е в състояние на несъстоятелност, нито в неплатежоспособност, не е участник в споразумения, чието изпълнение би било в противоречие с изпълнението на задълженията по Договора за предоставяне на потребителски кредит от „КРЕДИТ ИНС” АД.

Раздел ІV. Кандидатстване за предоставяне на потребителски кредит и сключване на Договор за потребителски кредит

4.1. Чрез обявената на сайта на КРЕДИТОДАТЕЛЯ информация, кандидатът избира вида, сумата и периода на кредита, като се информира за размера на дължимите от него лихви, и чрез приложената в сайта на КРЕДИТОДАТЕЛЯ регистрационна форма изпраща заявка за избрания вид услуга. Кандидатът може да кандидатства й чрез посещение на офис на КРЕДИТОДАТЕЛЯТ, като подпише договор за избрания вид кредит в полза на „КРЕДИТ ИНС” АД .

 

4.2. Кандидатът въвежда личните си данни, като попълва форма за кандидатстване публикувана на сайта на дружеството (www.creditins.bg), където предоставя пълни и верни данни относно своята самоличност като: Имена, ЕГН, Адрес, Лична карта, Месторабота, Мобилен телефонен номер, Актуален email на лицето и други. Клиентът е длъжен да актуализира предоставените при регистрацията данни в 5 /пет/ - дневен срок от тяхната промяна, като ги изпрати на email info@creditins.bg.

4.3. В случай, че кандидатът предостави неверни данни, КРЕДИТОДАТЕЛЯТ има право или да откаже сключването на договор, или да прекрати Договора без предизвестие и да поиска предсрочно връщане на сумата по кредита, заедно с всички разходи по сключването му и превеждане на отпуснатата сума.

4.4. С маркиране на полето „Съгласен съм с Общите условия“ и натискане на бутона „Потвърди“, кандидатът изрично се съгласява с действащите към момента Общи условия и обработването на личните му данни, както и с използването им за определяне на кредитоспособността му. В случай, че договорът за кредит се сключи в писмена форма в офис на КРЕДИТОДАТЕЛЯ, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се съгласява с общите условия с подписването им, след като същите са му били предоставени на хартиен носител и подробно се е запознал с тях.

4.5. С посочените в предходната точка действия КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ упълномощава КРЕДИТОДАТЕЛЯ да изисква от Националния осигурителен институт (НОИ) и да получава намиращите се в информационната система на НОИ данни за доходите му и извършените от него осигурителни плащания, както и другите негови данни, които са лични по смисъла на ЗЗЛД. Да извършва проверки на предоставените данни във всякакви държавни регистри, кредитни и финансови институции, дружества за предоставяне на телекомуникационни услуги и др., с цел удостоверяване на тяхната достоверност и съответствието им на Общите условия, както и с цел да се извърши пълна проверка на кредитоспособността на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.

4.6. КРЕДИТОДАТЕЛЯТ има право да позвъни на посочените във формата за кандидатстване телефони и да уточни представените от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ данни, както и да изисква и допълнителни данни, включително копие на лична карта, в случай че се усъмни в истинността на предоставените от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ данни. КРЕИТОДАТЕЛЯТ има право да изпраща на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ напомнителни и рекламни съобщения на посочения от кандидата телефонен номер.

4.7. Предоставянето на кредит подлежи одобрение от КРЕДИТОДАТЕЛЯ, като предоставянето на информация от кандидата и нейното приемане от КРЕДИТОДАТЕЛЯТ не задължава последния да предостави искания кредит.

4.8. При кандидатстване за кредит чрез регистрационната форма в сайта на КРЕДИТОДАТЕЛЯ, кандидатът потвърждава заявката си, като активира линка, изпратен на посочения от него e-mail.

4.9. Потвърждението на заявката е необходимо условие да се разгледа заявката за кандидатстване. Непотвърдени заявки не подлежат на разглеждане от КРЕДИТОДАТЕЛЯ.

4.10. В случай, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ кандидатства за кредит чрез онлайн регистрация на сайта на КРЕДИТОДАТЕЛЯ, в срок от 30 /тридесет/ минути от потвърждаване на заявката ще получи електронно писмо на посочената от него електронна поща, с което ще бъде уведомен дали е одобрен за отпускане на кредит за сумата и условията, за които е кандидатствал. Посоченото писмо ще съдържа линк към „Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити”, наричан още в настоящите общи условия за целите на кредита „Договор” , като кандидатът следва да се запознае със същия и да го потвърди. След потвърждаването му се счита, че между кандидатът и „КРЕДИТ ИНС” АД има сключен Договор за потребителски кредит.

4.11. С потвърждаването на изпратения „Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити”, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ изразява желание за незабавното превеждане на сумата на кредита по банковата му сметка чрез системата на ePay.bg или получаването й в брой от клон на Еasypay съобразно посочения от него начин при попълване на регистрационната форма.

4.12. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ трябва да потвърди сключването на Договора в срок до 48 часа от получаване на линка към за индивидуалния си договор. Ако не не извърши потвърждението в горепосочения срок, той губи правото си да получи кредита, за който е одобрен. Това не го лишава от правото да кандидатства отново. 

Раздел V. Кредитни продукти. Годишен процент на разходите.

5.1. Различните кредитни продукти, като комбинация от специфични условия, размери на кредитите и други условия, са установени на сайта на КРЕДИТОДАТЕЛЯ.

5.2. Подробна информация относно условията на всеки кредитен продукт, предлаган от КРЕДИТОДАТЕЛЯ, се съдържа на сайта на КРЕДИТОДАТЕЛЯ.

5.3. При промяна на условията по кредитния продукт, за усвоения кредит при условията на този кредитен продукт ще се прилагат условията, валидни към датата на получаване на кредита.

5.4.  Доколкото  друго  не  е  уговорено  в  договора  за  съответния  кредитен  продукт, крайният срок за погасяване на усвоения кредит е срокът, посочен в „Стандартен Европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити”.

5.5. За предоставения кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща на КРЕДИТОДАТЕЛЯ лихва за ползване на кредита, чийто размер се определя съобразно размера и срока на предоставената сума.

5.6. Размерът на Годишния процент на разходите се посочва в Договора за кредит. Размерът на Годишния процент на разходите се изчислява съгласно формулата, посочена в Приложение 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за потребителския кредит.  

Раздел VI. Връщане на предоставения кредит

6.1. С потвърждаване на настоящите Общи условия и извършено от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ онлайн потвърждаване на договора, същият безусловно приема, че всяка сума, платена в брой чрез системата е-pay или постъпила в посочената от него при кандидатсване банкова сметка с основание за плащане договор за потребителски кредит, преведена от КРЕДИТОДАТЕЛЯ, представлява кредит, предоставен от „КРЕДИТ ИНС” АД при условията на сключения договор. Едновременно с това КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ безусловно се задължава да върне всички суми, предоставени му, като кредит от КРЕДИТОДАТЕЛЯ, ведно с дължимите такси, разноски и др. разходи, начислени по реда на договора и настоящите Общи условия.

6.2. Два дни преди настъпване падежа, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ може да бъде уведомен с електронно писмо или кратко съобщение - sms на посочения от него e-mail или мобилен номер, че срокът му за връщане на паричната сума по кредита, изтича.

6.3. Ако датата, на която кредитът следва да се върне, е неработен ден, то кредитът следва да се върне на следващия работен ден.

6.4. Всички плащания се смятат за извършени от момента на постъпването в посочената в настоящите Общи условия банкова сметка на КРЕДИТОДАТЕЛЯ, в неговата микросметка в системата на еPay.bg или на каса в офис на „КРЕДИТ ИНС” АД.

6.5. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ превежда дължимите суми по предоставения кредит по следната банкова сметка: в полза на „КРЕДИТ ИНС” АД, при Уникредит Булбанк АД по банкова сметка с IBAN: BG45UNCR70001521684432, BIC: UNCRBGSF; във всеки един клон на Изипей АД чрез системата за разплащания на ePay.bg в полза на КРЕДИТОДАТЕЛЯ по Клиентски номер: 8634280546; на каса в офис на „КРЕДИТ ИНС” АД.

6.6. За целите и при условията на този договор, всички срокове за връщане на суми - главница и/или лихви се изчисляват като една година се равнява на 360 дни.

Раздел VII. Права и задължения на страните

7.1. КРЕДИТОДАТЕЛЯТ се задължава:

7.1.1. да предостави на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ сумата по кредита в рамките на 1 /един/ работен ден от одобрението и потвърждението на същия. Сумата се предоставя на КРЕДИТОДАТЕЛЯ по един от следните начини: в брой с парични преводи чрез системата е-рау, по банкова сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ или на каса в офис на КРЕДИТОДАТЕЛЯ.

7.1.2. да отразява своевременно и точно изплатените от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ дължими суми по кредита;

7.1.3. да предоставя пълна и точна информация на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за извършените и отбелязани от него плащания;.

7.2.КРЕДИТОДАТЕЛЯТ има право :

7.2.1.да иска плащане в срок на всички дължими суми по Договора;

7.2.2.да бъде уведомен незабавно от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при настъпване на обстоятелства, които биха причинили забавяне на дължимите плащания в уговорения срок;

7.2.3.да изисква от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ необходимите документи и данни за отразяване на информацията по отпускане и обслужване на кредита;

7.2.4 по своя преценка да прехвърли вземанията си по Договора за кредит спрямо КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на трети лица по реда на чл.99 - 100 от Закона за задълженията и Договорите, както и да залага вземането в полза на трето лице, съгласно Закона за особените залози.

7.3.КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава:

7.3.1. да върне на КРЕДИТОДАТЕЛЯ дължимата по Договора парична сума .

7.3.2. да плаща дължимите суми в уговорения срок;

7.3.3. в случай на настъпване на обстоятелства, които биха причинили забавяне на дължимите плащания, да уведоми незабавно КРЕДИТОДАТЕЛЯ на телефон 0700 20 121 или по e-mail. 

7.4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право:

7.4.1.да получи в рамките на 24 /двадесет и четири часа/ от одобрението паричния кредит;

7.4.2 при точно и коректно плащане на всички дължими суми по предоставен паричен кредит и в случай, че отговаря на останалите условия на КРЕДИТОДАТЕЛЯ, съобразно неговите вътрешни правила и изискванията на действащото законодателство, да му бъде дадена възможност за ползване следващ кредит при условията на настоящия договор;

7.4.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор в срок 14 дни, считано от датата на сключване или датата, на която КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ получи условията на Договора, както и законоустановената информация в случаите, когато тази дата е след датата на сключването на Договора. За да упражни правото си на отказ от сключения Договор, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми „КРЕДИТ ИНС” АД за отказа от сключения Договор преди изтичането на крайния срок от 14 дни, на хартиен или на друг траен носител, до който „КРЕДИТ ИНС” АД има достъп, по начин, който може да бъде доказан съгласно действащото законодателство и да върне на КРЕДИТОДАТЕЛЯ получената сума по предоставения  кредит, както и да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата.

Раздел VIII. Гаранция по кредит.

8.1. С цел гарантиране и обезпечаване погасяването на всички дължими и изискуеми вземания на КРЕДИТОДАТЕЛЯ към КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ последния следва да представи лично или по пощата с препоръчано писмо оригинал на банкова гаранция покриваща пълния размер на дължимата по кредита сума. Гаранцията следва да бъде предоставена до 3 (три) дни след одобрение на кредита, като в случай, че същата отговаря на всички законови изисквания КРЕДИТОДАТЕЛЯТ ще предостави в полза на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ одобрената сума. КРЕДИТОДАТЕЛЯТ не е длъжен да приеме представената от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ банкова гаранция, ако същата отговаря на изискванията на закона.

8.2. Предоставянето на гаранция е задължително условие за отпускане на кредита.

8.3. Банковата гаранция следва да съдържа неотменяемо и безусловно изявление, че ако КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не заплати, което и да е свое парично задължение, произтичащо от Договора за потребителски кредит, банката ще заплати на КРЕДИТОДАТЕЛЯ всички дължими от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ суми след получаване на писмено искане от страна на КРЕДИТОДАТЕЛЯ.

8.4. В случай, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не успее или не желае да предостави посочено обезпечения, КРЕДИТОДАТЕЛЯТ може да предостави на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ гаранция от посочено и одобрено от страните ДРУЖЕСТВО ГАРАНТ. В този случай, КРЕДИТОДАТЕЛЯ се задължава да събира дължимите гаранционни такси от името на избраното от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ ДРУЖЕСТВО ГАРАНТ,  като същия урежда отношенията си с ДРУЖЕСТВОТО ГАРАНТ съгласно условията на договор сключен помежду им.

8.5 В случай, че  КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ, не заплати което и да е свое парично задължение, произтичащо от Договора за потребителски кредит, ДРУЖЕСТВОТО ГАРАНТ ще заплати на КРЕДИТОДАТЕЛЯ всички дължими от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ суми след получаване на писмено искане от страна на КРЕДИТОДАТЕЛЯ, като ДРУЖЕСТВОТО ГАРАНТ може да встъпи в правата на КРЕДИТОДАТЕЛЯ и да търси сумата от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по съдебен ред.

Раздел IX. Неизпълнение от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. Предсрочна изискуемост.

9.1. При забава на плащането (пълно или частично) на погасителните вноски по Кредита от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, КРЕДИТОДАТЕЛЯТ начислява върху неиздължените (просрочените) суми за времето на забава до окончателното изплащане на забавените задължения, обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва за забава, за периода на забавата върху всяка забавена погасителна вноска.

9.2. КРЕДИТОДАТЕЛЯТ има право да направи кредита предсрочно изискуем, за което ще уведоми КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в случай, че последният не заплати две поредни погасителни вноски съгласно приложения към Договора за кредит погасителен план.

9.3 В случай на забава при плащането на дължими суми по кредита от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, нередовните плащания ще бъдат отразени в Централния кредитен регистър на БНБ, което може да се отрази негативно при последващо кандидатстване за кредит от негова страна.

Раздел Х. Прекратяване на договора за потребителски кредит.

10.1. Договорът за потребителски кредит се прекратява с изпълнението на всички задължения на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, включително и при предсрочно плащане и при упражняване на правото на отказ, съгласно условията на договора и настоящите Общи условия.

Раздел XI. Разрешаване на възникнали спорове

11.1. В случай че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има възражения във връзка със сключването на Договора за потребителски кредит, както и с изпълнението на задълженията по тези Общи условия и Договора, той следва да подаде писмено възражение до КРЕДИТОДАТЕЛЯ, в което следва да изложи оплакването си, искането си към КРЕДИТОДАТЕЛЯ и конкретните факти, на които се позовава, както и да приложи писмените доказателства за тях, с които разполага. Възражението се подава от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ най-късно в 7-дневен срок от настъпването на причината за възражението. КРЕДИТОДАТЕЛЯТ разглежда всяко постъпило писмено възражение на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за решението си в 30-дневен срок от получаването му.

11.2. Когато КРЕДИТОДАТЕЛЯТ не се произнесе по жалбата в срок от 30 дни, както и когато решението на КРЕДИТОДАТЕЛЯ по жалбата не удовлетворява КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от съответния извънсъдебен или съдебен орган. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси.
11.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да подава жалби, свързани с Договора за потребителски кредит, до Комисията за защита на потребителите, която се намира на адрес: гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6.

Раздел XII. Допълнителни разпоредби

12.1. Всички уведомления и изявления по сключен Договор за заем трябва да бъдат направени в писмена форма и ще се считат получени, ако по факс, имейл, чрез лично доставяне или чрез изпращане по пощата с обратна разписка, достигнат до адресите на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, посочени при сключване на Договора. В случай че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ промени адреса си, той е длъжeн да уведоми КРЕДИТОДАТЕЛЯ, като посочи новия си адрес, а до получаването на такова уведомление, всички съобщения, достигнали до стария адрес, ще се считат за получени.

12.2. С настоящите Общи условия КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се съгласява и приема, че счетоводните документи и записвания при КРЕДИТОДАТЕЛЯ (включително електронните такива и/или тези, извлечени по електронен път и материализирани на хартиен носител - разпечатка), представляват пълно, надлежно и безспорно доказателство за наличието и размера на вземанията по този Договор и всички други относими факти, отразени в счетоводството на КРЕДИТОДАТЕЛЯ.

12.3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ  дава  право  на  КРЕДИТОДАТЕЛЯ,  в  качеството  му на администратор на лични данни, притежаващ удостоверение No 360363 за АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ воден към регистъра към Комисията за защита на личните данни, да обработва и съхранява негови лични данни за следните цели: проверка на платежоспособността му във връзка с Договора за Кредит; администриране на  вече  сключени  Договори  за  Кредит;  предприемане  на  действия  във  връзка  със събиране  на негови задължения по сключения Договори за Кредит. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава съгласие личните му данни да бъдат обработвани и съхранявани от КРЕДИТОДАТЕЛЯ и за следните допълнителни цели: изготвяне на кредитно досие, което да улеснява разглеждането на бъдещи заявки за Кредит; за маркетингови цели (изпращане на оферти/търговски  съобщения  и  други,  във  връзка  с  финансовите  услуги  на КРЕДИТОДАТЕЛЯ); статистически проучвания и анализи на дружеството; разкриване на предоставените от него лични данни и информация за кредитната му задлъжнялост пред  следните  категории  получатели:  кредитни  институции, дружества  за  събиране  на  вземания, предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, държавни  и/или  общински органи, работодателя му, лицето му за контакт  по Договора за Кредит. Кредитополучателят дава съгласие КРЕДИТОДАТЕЛЯ да извършва справки и да получава  информация  за  кредитната  му  задлъжнялост,  налична  в  базата  данни  на Централния кредитен регистър към Българска народна банка.

12.4. Договорът и Общите условия се сключват на български език, на който език ще се изготвят и подписват всички уведомления и съобщения между страните и цялостната им комуникация по време на изпълнение на договора и във връзка с изпълнението, изменението и/или прекратяването му.

12.6. Недействителността на уговорка от Договора за кредит или тези Общи условия, която бъде обявена за противоречаща на закона, няма да направи недействителна никоя друга тяхна уговорка от Договора или Общите условия.

12.7. За неуредените в настоящите Общи условия и в Договора за потребителски кредит въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

12.8. Със сключване на Договора за кредит Кредитополучателят удостоверява, че е запознат с цялото съдържание на тези Общи условия, съгласен е с тях, приема ги за задължителна и неразделна част от сключения между страните Договор за кредит и безусловно ще ги спазва.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Изпълнителния директор на „КРЕДИТ ИНС” АД на 29.01.2020 г.